“شعار يا حسين مير حسين ، وسط درگيري در بين هواداران ترامپ و سندرز در شيكاگو 😳😳 . @darham.darham”