“یه شب عالی در کنار هنرمندان عزیمون الهام حمیدی و‌نیما شاهرخ شاهی🌹🌹👌👌”