“به کانال تلگرام ما بیایید و کلیپ ها کامل اجرا را آنجا دریافت کنید ‏Telegram.me/@sedaye_ghayeb ⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️…”